Лични Данни

  • Напомняме ви, че можете да се свързвате със длъжностното лице по защита на личните данни на TwiggyShop по всяко време като изпращате своето искане до него по един от следните начини:
  • по електронна поща до адрес: data.protection@twiggyshop.bg или
  • по обикновена поща или куриер до адрес: гр. Русе, ул. Свети Наум  15 м.1като изпишете текста на вниманието на длъжностното лице по защита на личните данни на TwiggyShop.
  • Също така можете да ползвате една от формите долу за да получите исканата от вас информация: